รายการประชุม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี
รายการประชุม
ลงทะเบียนถึง
วันประชุม
สถานะ
เริ่ม
ถึง
ประชุมการอบรมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการดำเนินงาน Long term care (เข้าพักวันที่ 15 ต.ค.61 เฉพาะ จ.สุพรรณบุรี ,จ.กาญจนบุรี , จ.นครปฐม,จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย)
ปิดลงทะเบียน
2018-10-12
2018-10-16
2018-10-17 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมการอบรมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการดำเนินงาน Long term care (เข้าพักวันที่ 16 ต.ค.61 เฉพาะ จ.ราชบุรี ,จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม,จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขัยธ์ ที่เหลือจากการเข้าพักในวันที่ 16 )
ปิดลงทะเบียน
2018-10-12
2018-10-16
2018-10-17 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2561
ปิดลงทะเบียน
2018-08-20
2018-08-22
2018-08-22 หมดเวลาลงทะเบียน
ติดตามการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ สสจ. และกลุ่ม 50(5) ไห้ติดต่อผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องที่พัก (สำหรับหน่วยบริการเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด)
ปิดลงทะเบียน
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลกสนดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอสไอวี ผู้ป่วยเอดส์จากระบบ Nap Web Report และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561
ปิดลงทะเบียน
2018-06-25
2018-06-28
2018-06-29 หมดเวลาลงทะเบียน
มหกรรม " รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5 " ณ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปิดลงทะเบียน
2018-06-21
2018-06-24
2018-06-25 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมเชิงปฏิบัติงานแนวทางการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2561และแนวทางการขึ้นทะเบียน ปี 2562
ปิดลงทะเบียน
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-20 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสจ.สมุทรสาคร)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-09 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-08 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดนครปฐม เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-01
2018-05-01
2018-05-01 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เหลือจากวันที่ 26 เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะ อปท.ที่อยู่ในเขต อ.ศรีสวัสดิ์ ,สังขละบุรี,ทองผาภูมิ,ไทรโยค,ด่านมะขามเตี้ย,เมืองกาญจนบุรี,บ่อพลอย,พนมทวน เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-26
2018-04-25
2018-04-25 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดราชบุรี เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-24 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสมุทรสงคราม เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม )
ปิดลงทะเบียน
2018-04-23
2018-04-20
2018-04-20 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมโครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนผู้สูงอายุที่มรภาวะพึ่งพิงและการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-06
2018-04-09
2018-04-09 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (29-30 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมโรงเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ
ปิดลงทะเบียน
2018-03-27
2018-03-29
2018-03-30 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในการจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบประกันสุขภาพ” วันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม (พักล่วงหน้าได้เฉพาะท่านที่ระยะทางไป-กลับเกิน 200 กิโลเมตรเท่านั้น)
ปิดลงทะเบียน
2018-03-23
2018-03-27
2018-03-30 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 16 มี.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-03-09
2018-03-16
2018-03-16 หมดเวลาลงทะเบียน
USERNAME
PASSWORD