รายการประชุม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี
รายการประชุม
ลงทะเบียนถึง
วันประชุม
สถานะ
เริ่ม
ถึง
9.จังหวัดสุพรรณบุรี : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 4 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-04 หมดเวลาลงทะเบียน
8.จังหวัดสมุทรสงคราม : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 28 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง จ.สมุทรสงคราม)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-28 หมดเวลาลงทะเบียน
7.จังหวัดสมุทรสาคร : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 27 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมเทศบาลนคร จ.สมุทรสาคร)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-27 หมดเวลาลงทะเบียน
6.จังหวัดกาญจนบุรี (เฉพาะอำเภอ เมือง/ท่ามะกา/ท่าม่วง/บ่อพลอย) : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 26 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-26 หมดเวลาลงทะเบียน
5.จังหวัดกาญจนบุรี (เฉพาะอำเภอ ไทรโยค/ด่านมะขามเตี้ย/ทองผาภูมิ/สังขละ/ศรีสวัสดิ์/พนมทวน/หนองปรือ/ห้วยกระเจา/เลาขวัญ) : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 23 พ.ย. 61ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-23 หมดเวลาลงทะเบียน
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุขที่สมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ปิดลงทะเบียน
2018-11-25
2018-11-22
2018-11-22 หมดเวลาลงทะเบียน
4.จังหวัดราชบุรี : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 20 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-20 หมดเวลาลงทะเบียน
3.จังหวัดนครปฐม : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 16 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-16 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ปิดลงทะเบียน
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-14 หมดเวลาลงทะเบียน
2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 14 พ.ย.61 ณห้องประชุมโรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์)
ปิดลงทะเบียน
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-14 หมดเวลาลงทะเบียน
1.จังหวัเพชรบุรี : ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถื่นหรือพื้นที่ (วันที่ 13 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี )
ปิดลงทะเบียน
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-13 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมการอบรมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการดำเนินงาน Long term care (เข้าพักวันที่ 15 ต.ค.61 เฉพาะ จ.สุพรรณบุรี ,จ.กาญจนบุรี , จ.นครปฐม,จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย)
ปิดลงทะเบียน
2018-10-12
2018-10-16
2018-10-17 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมการอบรมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการดำเนินงาน Long term care (เข้าพักวันที่ 16 ต.ค.61 เฉพาะ จ.ราชบุรี ,จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม,จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขัยธ์ ที่เหลือจากการเข้าพักในวันที่ 16 )
ปิดลงทะเบียน
2018-10-12
2018-10-16
2018-10-17 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2561
ปิดลงทะเบียน
2018-08-20
2018-08-22
2018-08-22 หมดเวลาลงทะเบียน
ติดตามการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ สสจ. และกลุ่ม 50(5) ไห้ติดต่อผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องที่พัก (สำหรับหน่วยบริการเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด)
ปิดลงทะเบียน
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลกสนดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอสไอวี ผู้ป่วยเอดส์จากระบบ Nap Web Report และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561
ปิดลงทะเบียน
2018-06-25
2018-06-28
2018-06-29 หมดเวลาลงทะเบียน
มหกรรม " รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5 " ณ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ปิดลงทะเบียน
2018-06-21
2018-06-24
2018-06-25 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมเชิงปฏิบัติงานแนวทางการเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2561และแนวทางการขึ้นทะเบียน ปี 2562
ปิดลงทะเบียน
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-20 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสจ.สมุทรสาคร)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-09 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-08 หมดเวลาลงทะเบียน
USERNAME
PASSWORD