รายการประชุม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี
รายการประชุม
ลงทะเบียนถึง
วันประชุม
สถานะ
เริ่ม
ถึง
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 16 มี.ค.61 )
ลงทะเบียนได้
2018-03-09
2018-03-16
2018-03-16 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 15 มี.ค.61 )
ลงทะเบียนได้
2018-03-09
2018-03-15
2018-03-15 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 14 มี.ค.61 )
ลงทะเบียนได้
2018-03-09
2018-03-14
2018-03-14 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 12 มี.ค.61 )
ลงทะเบียนได้
2018-03-09
2018-03-12
2018-03-12 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 23 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-23
2018-02-23
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 22 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-22
2018-02-22
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 21 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-21
2018-02-21
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 20 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-20
2018-02-20
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.ประจวบฯ
ลงทะเบียนได้
2018-02-21
2018-02-20
2018-02-20 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 19 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-19
2018-02-19
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.เพชรบุรี
ลงทะเบียนได้
2018-02-21
2018-02-19
2018-02-19 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
ประชุมสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ (สำหรับผู้ที่เข้าพักวันที่ 14 ก.พ. 61 เฉพาะระยะทางเกิน 200 กิโลเมตรเท่านั้น)
ปิดลงทะเบียน
2018-02-09
2018-02-15
2018-02-16
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.กาญจนบุรี
ปิดลงทะเบียน
2018-02-16
2018-02-15
2018-02-15
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.สุพรรณบุรี
ปิดลงทะเบียน
2018-02-16
2018-02-14
2018-02-14
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 13 มี.ค.61 )
ลงทะเบียนได้
2018-03-09
2018-02-13
2018-03-13 ลงทะเบียน
  ติดตาม   
DL เอกสาร
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ระดับเขต
ปิดลงทะเบียน
2018-02-09
2018-02-13
2018-02-14
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.นครปฐม
ปิดลงทะเบียน
2018-02-16
2018-02-09
2018-02-09
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.สมุทรสาคร
ปิดลงทะเบียน
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
DL เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และประชุใเชิงปฏิบัติการ การเช้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Gatd Reader) จ.สมุทรสงคราม
ปิดลงทะเบียน
2018-01-31
2018-01-30
2018-01-30
DL เอกสาร
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 19 ม.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-01-17
2018-01-19
2018-01-19
DL เอกสาร
USERNAME
PASSWORD