รายการประชุม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี
รายการประชุม
ลงทะเบียนถึง
วันประชุม
สถานะ
เริ่ม
ถึง
เฉพาะ จังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสจ.สมุทรสาคร)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-09 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-08 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดนครปฐม เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-05-01
2018-05-01
2018-05-01 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เหลือจากวันที่ 26 เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-27
2018-04-27
2018-04-27 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะ อปท.ที่อยู่ในเขต อ.ศรีสวัสดิ์ ,สังขละบุรี,ทองผาภูมิ,ไทรโยค,ด่านมะขามเตี้ย,เมืองกาญจนบุรี,บ่อพลอย,พนมทวน เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-26
2018-04-25
2018-04-25 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดราชบุรี เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-24 หมดเวลาลงทะเบียน
เฉพาะ จังหวัดสมุทรสงคราม เท่านั้น "ประชุมชี้แจงโปรแกรมลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LONG TERM CARE" ( ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม )
ปิดลงทะเบียน
2018-04-23
2018-04-20
2018-04-20 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมโครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนผู้สูงอายุที่มรภาวะพึ่งพิงและการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม)
ปิดลงทะเบียน
2018-04-06
2018-04-09
2018-04-09 หมดเวลาลงทะเบียน
ประชุมโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (29-30 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมโรงเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ
ปิดลงทะเบียน
2018-03-27
2018-03-29
2018-03-30 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในการจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบประกันสุขภาพ” วันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม (พักล่วงหน้าได้เฉพาะท่านที่ระยะทางไป-กลับเกิน 200 กิโลเมตรเท่านั้น)
ปิดลงทะเบียน
2018-03-23
2018-03-27
2018-03-30 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 16 มี.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-03-09
2018-03-16
2018-03-16 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 15 มี.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-03-09
2018-03-15
2018-03-15 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 14 มี.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-03-09
2018-03-14
2018-03-14 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 12 มี.ค.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-03-09
2018-03-12
2018-03-12 หมดเวลาลงทะเบียน
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รุนที่ 2วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช อ.ชะอำ สำหรับจังหวัดเพชรบุรี,ประจวบฯ(เฉพาะ จ.ประจวบฯ, อ.ทับสะแก,อ.บางสะพาน,อ.บางสะพานน้อย สามารถเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันที่ 8 มีนาคม 2561)
ปิดลงทะเบียน
2018-03-10
2018-03-09
2018-03-09 หมดเวลาลงทะเบียน
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รุนที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี จ.นครปฐม สำหรับจังหวัดราชบุรี,กาญจนบุรี,สมุทรสงคราม (เฉพาะ จ.กาญจนบุรี, อ.สังขละบุรี,อ.ทองภาภูมิ,อ.ศรีสวัสดิ์ สามารถเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2561)
ปิดลงทะเบียน
2018-03-10
2018-03-08
2018-02-08 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 23 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-23
2018-02-23 หมดเวลาลงทะเบียน
อบรมการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เฉพาะวันที่ 22 ก.พ.61 )
ปิดลงทะเบียน
2018-02-15
2018-02-22
2018-02-22 หมดเวลาลงทะเบียน
USERNAME
PASSWORD